Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті районної в м. Херсоні ради

I. ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так й іншими особами.

Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені відповідно до чинного законодавства до її компетенції.

2. Адміністративна комісія утворюється районною радою та підзвітна як їй, так і її виконавчому комітету.

Адміністративна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря і 6 членів комісії.

Голова адміністративної комісії, а в разі його відсутності заступник голови:

— керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;

— головує на засіданнях комісії;

— забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;

— уживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;

— підписує протокол і постанову комісії в справі про адміністративне правопорушення.

Відповідальний секретар адміністративної комісії:

n заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;

n здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;

n вирішує організаційні питання щодо проведення засідань комісії;

n веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;

n разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;

n звертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює виконання;

n здійснює справочинство комісії, веде облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує збереження цих справ.

Адміністративна комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету районної ради.

Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України, що передбачають адміністративну відповідальність, а також рішенням обласної та міської рад, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

2. Діловодство в справах, що розглядаються адміністративними комісіями ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

3. Справа, що заводиться адмінкомісією, повинна містити: протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, та потерпілому, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

II. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в ст.218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службою особою або представником громадської організації відповідно до ст.255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративні комісії розглядають справи на засіданнях, що проводяться не менше двох разів на місяць. Засідання комісії є правомочним при наявності на менш як половини загального складу комісії.

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника.

Адміністративна комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Справи розглядаються відкрито.

Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Постанова адміністративної комісії може бути оскарженою протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено, а також — у виконавчий комітет районної у м.Херсоні ради, при якому працює комісія, або в місцевий суд Суворовського району. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк адміністративною комісією за заявою особи, щодо якої винесено постанову може бути поновлено.

Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством України.

У разі надходження скарги або протесту на постанову адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом з справою до органу, куди оскаржується постанова.

На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну познаку.