ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради

Загальні положення

 

1.   Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради шостої-сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2.   Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен  забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до служби в органах місцевого самоврядування.

3.   Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради (далі – посадові особи) розпорядженням голови районної у м. Херсоні ради, який здійснює призначення на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

4.   Очолює конкурсну комісію заступник голови районної у м. Херсоні ради. До складу конкурсної комісії входять  керівники виконавчих органів районної у м. Херсоні ради та працівники кадрової служби.

На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або неможливості ним виконувати свої обов’язки, обов’язки голови конкурсної комісії виконує заступник голови конкурсної комісії.

На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії – головний спеціаліст сектора юридично-кадрового забезпечення відділу організаційного та юридично-кадрового забезпечення.

5.   Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у порядку, визначеному чинним законодавством, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 

6.   Умови проведення конкурсу у виконавчих органах Суворовської районної у           м. Херсоні ради, визначаються головою районної у м. Херсоні ради, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної у м. Херсоні ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

7.   До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-           визнані в установленому порядку недієздатними;

-           мають судимість, що є не сумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

-           у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі  близьким особам;

-           позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-           подали недостовірні відомості щодо себе чи членів родини.

-           в інших випадках, установлених законами.

8.   Особи, які подали необхідні документи до сектора юридично-кадрового забезпечення відділу організаційного та юридично-кадрового забезпечення (далі – кадрова служба) для участі у конкурсі,  є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

9.        Конкурс проводиться поетапно:

9.1. Публікація оголошення виконавчим комітетом Суворовської районної                        у м. Херсоні ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації.

9.2. Прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади.

9.3. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 

10. Рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади приймає голова районної у м. Херсоні ради.

11. Оголошення про проведення конкурсу публікуються в пресі або поширюються через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу, а також доводяться до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

12. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

12.1. Найменування виконавчого комітету Суворовської районної у м. Херсоні ради із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів.

12.2. Назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних  обов'язків,  розміру  та умов оплати праці надається кадровою службою.

12.3. Основні вимоги до кандидатів визначені виконавчим органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування.

12.4. Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів із дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

13. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку, конкурс не оголошується.

14. Якщо після прийняття рішення про проведення конкурсу стало відомо про скорочення чисельності або штату працівників, що закріплено у нормативному документі, то у зв’язку з відсутністю потреби заповнення вакантних посад,  голова може скасувати рішення про проведення конкурсу.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

15. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до кадрової служби такі документи:

15.1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, проходження даної служби та умовами конкурсу.

15.2. Заповнена особова картка (форма  П-2 ДС) з відповідними додатками.

15.3. Дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

15.4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені відповідно до встановленого законодавством порядку.

15.5. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

15.6. Копія паспорта громадянина України.

15.7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

15.8. Копія трудової книжки (для працюючих - засвідчена кадровою службою установи).

15.9. Згоду на обробку персональних даних, відповідно до законодавства про захист персональних даних.

16. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

17. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

18. Кадрова служба перевіряє наявність всіх необхідних поданих документів та їх відповідність кваліфікаційним вимогам, передбаченим для заявленої вакантної посади.

19. Особи, документи яких не відповідають кваліфікаційним вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються, про що їх повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, при цьому має такі ж права як інші учасники конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Всі заяви надаються кандидатами в письмовій формі.

21. Особа, яка надала документи, проходить співбесіду з керівником виконавчого органу районної у м. Херсоні ради, в якому оголошено конкурс, або заступником голови районної у м. Херсоні ради який керує та координує роботу відповідного виконавчого органу районної у м. Херсоні ради.

22. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються в кадровій службі.

 

 

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

23. Іспит проводиться конкурсною комісією з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах районної   у м. Херсоні ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб місцевого самоврядування.

24. Кадрова служба , за погодженням з головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів на заміщення вакантних посад про місце і час його проведення.

25. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», окремих положень Закону  України «Про державну службу», дія яких поширюється на органи та посадових осіб місцевого самоврядування, в частині, що не суперечить законодавству про службу в зазначених органах, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу Суворовської районної у м. Херсоні ради.

26. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради та перелік питань на перевірку знань з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу Суворовської затверджується головою районної у м. Херсоні ради.

27. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

28. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб.

29. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи, за рішенням голови районної у м. Херсоні ради, оголошується повторний конкурс.

30. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

31. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається голові районної у м. Херсоні ради, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування.

32. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

33. Конкурсна комісія повідомляє  кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

34. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування до виконавчих органів Суворовської районної у м. Херсоні ради приймає голова районної у м. Херсоні ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Голова має право відхилити кандидатуру, запропоновану конкурсною комісією, при цьому його рішення має бути обґрунтованим.

Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання претендентом на посаду неправдивих відомостей про себе голова районної у м. Херсоні ради  відмовляє претендентові у призначенні на посаду, а також протягом трьох робочих днів повідомляє про виявлений факт правоохоронні органи для реагування в установленому законом порядку, крім випадків, визначених законом.

35. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної у м. Херсоні ради  протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

36. Рішення  голови районної у м. Херсоні ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

Заступник голови районної

у м. Херсоні ради                                                                                                 В.В. Рубанець


ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Загальний порядок визначає правові та  організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Суворовської районної у                    м. Херсоні ради, затвердженого відповідним розпорядженням  голови районної у м. Херсоні ради (далі – Порядок проведення конкурсу).

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Суворовської районної у м. Херсоні ради.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу у виконавчі органи Суворовської районної у м. Херсоні ради.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії, до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється сектором юридично-кадрового забезпечення відділу організаційного та юридично-кадрового забезпечення районної у м. Херсоні ради (далі – кадрова служба) з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість  питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», дія яких поширюється на органи та посадових осіб місцевого самоврядування, в частині, що не суперечить законодавству про службу в зазначених органах, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу Суворовської районної у м. Херсоні ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Загального порядку.

1.7. Порядок проведення іспиту кандидатів та перелік  питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів затверджуються розпорядженням голови районної у         м. Херсоні ради, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього  Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на  нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на офіційному сайті Суворовської районної ради у м. Херсоні та її виконавчих органів і обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам  конкурсу, при поданні документів для участі в конкурсі.

1.9. Екзаменаційні білети компонуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Загального порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню для перевірки знання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону  України «Про запобігання корупції» та питання  для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу – всього 5 питань.

1.10. Питання 1-4 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у Переліку (додаток 1), питання 5 відбирається з переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу, затвердженого керівником виконавчого органу Суворовської районної у м. Херсоні ради.

1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних посад.

1.13. За наявності відповідного програмного забезпечення, можливе проведення іспиту шляхом комп’ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Загального порядку.

1.14. Процедура іспиту  складається з 3 етапів:

- організаційна підготовка до  іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та  підбиття підсумків іспиту.

1.15. Кадрова служба, за погодженням з головою конкурсної комісії, визначає дату  проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення  вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань, вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше двох третин  членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього  Загального порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово, за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із відповідним штампом. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в ньому.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповідей на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується  п’ятибальна система.

П’ять балів  виставляється кандидатам, які виявили глибоке знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитанням на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу Суворовської районної у м. Херсоні ради.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні  знання Конституції  України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного виконавчого органу Суворовської районної у м. Херсоні ради.

Три бали  виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості, форма якої наведена у додатку 3. Екзаменаційну відомість підписують члени конкурсної комісії, які були присутні на іспиті й брали участь в перевірці відповідей та їх оцінюванні, та голова конкурсної комісії.  З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у секторі юридично-кадрового забезпечення відділу організаційного та юридично-кадрового забезпечення.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, котрі успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми  балів, вважаються такими, які не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною  комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

Заступник голови районної


у м. Херсоні ради                                                                            В.В. Рубанець