Регламент Суворовської районної у м. Херсоні ради VI скликання

СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У м. ХЕРСОНІ РАДА

 

II сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30.11.2010          м. Херсон            № 3

 

Про затвердження Регламенту

районної у м.Херсоні ради

шостого скликання

 

З метою забезпечення організації роботи районної у м.Херсоні ради шостого скликання, керуючись пунктом 1 частини першої статті 26, частиною 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна у м.Херсоні рада

 

В И Р І Ш И Л А :

Затвердити Регламент Суворовської районної ради шостого скликання (додається).

 

Голова районної

у м.Херсоні ради                                                                                                            М.Ф.Дурницький 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної

у м.Херсоні ради

30.11.2010 № 3

 

РЕГЛАМЕНТ СУВОРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

У М. ХЕРСОНІ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

 

Розділ 1. Загальні положення

 

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Регламенті, мають таке значення:

загальний склад ради - кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

склад ради - кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

депутат – депутат районної у м.Херсоні ради – повноважний і повноправний член районної ради, представник інтересів територіальної громади району;

постійна комісія – орган ради, обирається з числа депутатів для вивчення, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету, власних рекомендацій;

сесія – форма роботи ради, що складається з пленарних засідань ради, а також з постійних комісій ради;

правомочний склад ради - кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше  двох третин від загального складу ради;

виконавчі органи районної ради - органи, які, відповідно до Конституції України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", створюються районною радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;

виступ -  повідомлення на певну тему;

доповідь - публічне виголошення промови;

репліка - коротке висловлювання, зауваження одного співрозмовника іншому з нагоди чого-небудь; зауваження, висловлені з місця доповідачеві або виступаючому;

поправка - уточнення з урахуванням чого-небудь;

пропозиція - те, що пропонується до уваги того чи іншого виступаючого, виноситься на обговорення;

депутатська фракція - об’єднання депутатів районної ради на партійній основі;

депутатська група - це об'єднання депутатів районної ради за єдністю території їх виборчих округів, спільністю поглядів і  проблем, які вони вирішують;

депутатська діяльність – це діяльність, спрямована на реалізацію депутатських повноважень

Стаття 2.

Суворовська районна у м.Херсоні рада - представницький орган місцевого самоврядування, складається із 44 депутатів, здійснює від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Діяльність районної ради, її органів, посадових осіб ґрунтується на колективному, вільному обговоренні й вирішенні питань на принципах законності, гласності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців, відповідальності й підзвітності перед територіальною громадою району, утворених радою органів, обраних або призначених посадових осіб місцевого самоврядування.

Суворовська районна у м.Херсоні рада має статус юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки, печатку, штамп та є неприбутковою установою.

Стаття 3.

Регламент Суворовської районної у м.Херсоні  ради (далі - Регламент) - нормативно-правовий документ, який врегульовує окремі напрямки діяльності ради, зокрема, порядок скликання сесій районної ради, підготовки та розгляду нею питань, проведення пленарних засідань, порядок внесення на розгляд ради та прийняття нею рішень, порядок формування та організації роботи органів районної ради, постійних комісій та інших органів ради, здійснення депутатської діяльності, інші процедури, які випливають із повноважень ради, встановлених Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами.

Не пізніше як на другій сесії затверджуються Регламент районної ради, Положення про постійні комісії районної ради нового скликання.

Стаття 4.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної у м.Херсоні ради,  заступника голови районної ради та постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, прав людини.

Під  час   пленарного   засідання   районної  ради   контроль   за  додержанням  Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні, заступника голови районної ради та голову постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, прав людини.

Стаття 5.

Пленарні засідання районної ради, засідання постійних комісій та інших комісій ради є гласними, за винятком випадків, передбачених законами України і даним Регламентом.

Представники телебачення, радіо і преси мають право бути присутніми на пленарних засіданнях ради. Організаційний відділ районної  ради реєструє представників засобів масової інформації.

Стаття 6.

Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про осіб, присутніх за офіційним запрошенням.

Стаття 7.

Порядок розміщення у залі засідань депутатів та запрошених осіб, як правило, пленарних засідань, (ліва сторона), визначається працівниками відділу організаційно-кадрової роботи. Місця для депутатів районної ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Місце розташування депутатів може бути змінено. Під час пленарного засідання районної ради особи, які не є депутатами районної  ради, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 8.

Депутати та запрошені, присутні на пленарних засіданнях районної ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на сесії, і не порушувати громадський порядок та обговорення питань.

Стаття 9.

За рішенням районної ради, більшістю голосів від загального складу ради, можуть проводитися закриті пленарні засідання районної ради.

Стаття 10. Рішення районної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території району органами влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, а також громадянами, що постійно або тимчасово проживають на території ради.

Стаття 11.

На будівлі районної ради на весь період повноважень ради VІ скликання встановлюється Державний Прапор України та прапор територіальної громади міста. У залі пленарних засідань встановлюється Державний Прапор України та прапор територіальної громади міста.

Стаття 12. Положення цього Регламенту є обов’язковими для виконання районною радою, її органами (в тому числі і виконавчими), депутатськими фракціями і групами, а також особами, які беруть участь у підготовці та роботі сесії районної ради.

Положення даного Регламенту, які суперечать законодавству, втрачають чинність і підлягають корегуванню на найближчому пленарному засіданні районної ради.

Стаття 13.

Якщо в даному Регламенті не передбачені процедури реалізації окремих положень базових законів, то рада діє за нормою закону, незалежно від того, прописана вона в Регламенті чи ні.

Пропозиції щодо змін і доповнень до даного Регламенту можуть вноситися головою районної у м.Херсоні ради, депутатами, постійними комісіями, фракціями і депутатськими групами.

 

 

 

Розділ 2. Депутат районної ради

Глава 1. Організація діяльності

Стаття 14.

Депутату районної ради забезпечуються умови для повної та ефективної реалізації його прав і обов'язків, визначених Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", цим Регламентом.

Після набуття депутатом повноважень йому видається посвідчення і нагрудний знак.

Для здійснення повноважень депутат районної ради може мати до п'яти помічників-консультантів, умови діяльності яких визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, котре  затверджується районною у м. Херсоні радою не пізніше ніж на третій сесії районної ради чергового скликання.

Стаття 15.

Депутат районної ради представляє в районній раді інтереси територіальної громади Суворовського району м. Херсона, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та органів, котрі нею утворюються, має обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат районної у м. Херсоні ради, крім голови ради та заступника голови ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Стаття 16.

Депутат районної ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях районної ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

При голосуванні кожний депутат має один голос та надає його за пропозицію або проти неї, або утримується при голосуванні. Депутат особисто здійснює своє право на голосування. Депутат, відсутній під час проведення голосування, не має права надати свій голос пізніше.

У разі, якщо зареєстрований на пленарному засіданні депутат залишає засідання, він не має права передавати свій голос.

Стаття 17.

Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути особисто присутнім на сесійних засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано.

Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Відсутність депутата на засіданнях районної ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 18.

18.1. Порядок формування та реєстрації депутатських груп та фракцій:

18.1.1. Депутати районної ради можуть добровільно об'єднуватися у депутатські групи та фракції районної ради.

18.1.2. Депутатські фракції районної ради формуються депутатами на партійній основі. Повна та скорочена назва депутатської фракції районної ради повинна збігатися з назвою відповідної партії.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

18.1.3 Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи, за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення депутатських повноважень у виборчому окрузі.

18.1.4. Повноваження депутатських груп та фракцій районної ради є похідними від повноважень депутата районної ради, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

18.1.5. Депутатські групи та фракції не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

18.1.6. Порядок формування та роботи депутатської групи та фракції районної ради, умови вступу депутата до депутатської групи або фракції районної ради, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою або фракцією районної ради.

18.1.7. Депутат районної ради не може входити до складу більш ніж однієї зареєстрованої депутатської групи або фракції районної ради.

18.1.8. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів районної ради.

18.1.9. Кожна депутатська група або фракція повинна бути зареєстрована у районній раді. Депутатська група, фракція районної ради вважається зареєстрованою після оголошення на пленарному засіданні районної ради головуючим заяви про створення такої групи або фракції, із зазначенням її назви, кількісного, персонального складу, особи, уповноваженої її представляти. Заява підписується персонально депутатами районної ради.

18.1.10. Депутати, які входять до складу депутатської групи, фракції, обирають керівника, який очолює депутатську групу, фракцію.

18.1.11. Про зміни в складі депутатської групи, фракції районної ради її уповноважений представник повідомляє письмово головуючого на сесії районної ради. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише представник депутатської групи, фракції районної ради, якщо депутата виключено з неї.

Зміни у складі депутатської групи, фракції оголошуються на сесії районної ради та реєструються апаратом  районної ради.

18.1.12. У разі, коли склад депутатської групи районної ради скорочується і становить менше установленої кількості, вона на черговому пленарному засіданні оголошується головою районної ради (заступником голови ради) розпущеною.

18.1.13. Офіційно представляє позицію фракції та групи її керівник, а в разі його відсутності – заступник керівника фракції та групи або інший депутат на підставі повноважень, наданих йому фракцією або групою.

Стаття 19. Депутатські групи, фракції мають право:

19.1. На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради.

19.2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.

19.3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

19.4. Об'єднуватися   з   іншими  групами,   фракціями  для створення більшості в раді. Крім того, депутати, депутатські групи та фракції можуть вільно співробітничати між собою шляхом створення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом.

19.5. Здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Розділ 3.  ОРГАНИ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК

ЇХ ФОРМУВАННЯ

Глава 1. Постійні і тимчасові комісії районної ради

Стаття 20.

Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 21.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі не менше 3 депутатів, згідно з відповідними заявами депутатів районної ради, поданими на ім'я голови районної ради.

Якщо склад комісії налічує менше 3 осіб, така комісія вважається не сформованою, її повноваження перерозподіляються між іншими постійними комісіями районної ради.

Депутат районної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії.

Голова постійної комісії обирається радою за рекомендацією депутатських фракцій . Заступник та секретар комісії обираються на засіданні цих комісій, за рекомендацією депутатських фракції.

Стаття 22.

Робота постійних комісій районної ради здійснюється на підставі затверджених районною радою планів, а також за дорученням районної ради, заступника голови районної ради або за власної ініціативи. Постійні комісії попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, готують висновки з цих питань, організують розробку депутатами проектів рішень ради та виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.

Порядок денний кожного окремого засідання постійної комісії розробляється її головою на підставі плану роботи районної ради з урахуванням пропозицій членів комісії і надається  заступнику голови районної ради до відома. Порядок денний засідання комісії затверджується рішенням комісії.

Кожен член комісії має право вносити пропозиції до порядку денного засідання постійної комісії за два дні до засідання, подавши їх особисто голові комісії .

Стаття 23.

Депутат районної ради, член комісії, зобов'язаний бути присутнім на її засіданні і брати в ньому активну участь.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов'язаний заздалегідь повідомити про це голову комісії або відповідального працівника відділу організаційно-кадрової роботи (письмово, усно, за телефоном, факсом, електронною поштою).

Стаття 24.

У роботі постійних комісій можуть брати участь запрошені: заступник голови районної ради з питань діяльності виконавчих органів ради, керівники виконавчих органів ради, підприємств та організацій міста, які визначені комісією доповідати з питань порядку денного засідання постійної комісії, а також представники підприємств, установ, організацій та громадяни.

Депутати мають право брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу.

Стаття 25.

Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого має або може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, пов'язаних із ним осіб, у тому числі юридичних осіб, до керівництва якими чи до власності яких депутат або пов'язані з ним особи безпосередньо причетні.

                                                          

Глава 2. Координаційна рада районної ради

Стаття 26.

З метою попереднього погодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультативно-погоджувальний орган - координаційна рада районної ради, яка утворюється районною радою на строк її повноважень і є її дорадчим органом.

До складу координаційної ради входять за посадою:

-         голова районної ради;

-         заступник голови районної ради;

-         голови постійних комісій;

-         керівники депутатських фракцій, зареєстрованих у районній раді.

У разі неможливості присутності на засіданні координаційної ради когось із голів постійних комісій та керівників депутатських фракцій, ці постійні комісії, депутатські фракції представляють заступники голів постійних комісій, а також заступники керівників депутатських фракцій.

Головою координаційної ради є голова районної ради, який головує на засіданнях.

Стаття 27.

Координаційна рада районної ради є постійно діючим дорадчим органом, підзвітним раді. Координаційна рада районної ради:

-         забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями;

-         розглядає пропозиції з  питань порядку денного  сесії,  погоджує пропозиції щодо переліку питань порядку денного за висновками та рекомендаціями постійних комісій;

-         забезпечує аналіз стану справ з питань, які віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

-         координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їх пропозицій і рекомендацій;

-         сприяє депутатам у здійсненні ними повноважень, вносить на сесію районної ради пропозиції з питань, пов'язаних із реалізацією прав і обов'язків депутатів, розвитку гласності;

-         розглядає інші питання поточної роботи районної ради.

 Стаття 28.

Засідання координаційної ради скликаються головою районної ради перед сесією районної ради і є правомочними за наявності більше половини від її складу.

Засідання координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

Стаття 29.

Координаційна рада приймає рішення простою більшістю від присутніх на її засіданні.

Стаття 30.

На запрошення координаційної ради, на її засіданнях можуть бути присутніми представники органів державної виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадяни.

 

Розділ 4.  ПОСАДОВІ ОСОБИ РАЙОННОЇ РАДИ

Глава 1. Голова районної ради

Стаття 31.

Голова районної ради обирається шляхом таємного голосуванням із депутатів районної ради більшістю голосів від загального складу ради. Кандидатуру на посаду голови ради вносять депутати відповідної ради.

Голова районної ради є головною посадовою особою територіальної громади району. Повноваження голови районної ради починаються з моменту оголошення на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу  на цю  посаду  іншої  обраної  відповідно  до  закону  особи,  крім  випадків дострокового припинення його повноважень.

Повноваження голови районної ради визначаються чинним законодавством, цим Регламентом, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

При здійсненні наданих повноважень голова районної ради є відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Щорічно голова районної ради зобов'язаний звітувати перед радою і територіальною громадою.

Конкретна дата звіту перед радою визначається на засіданні координаційної ради.

 

Глава 2. Заступник голови районної ради

Стаття 32.

Заступник голови районної ради обирається таємним голосуванням із депутатів районної ради.

Кандидатуру заступника голови ради пропонує голова районної ради.

Повноваження заступника голови районної ради починаються з моменту оголошення на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу  на цю  посаду  іншої,  обраної  відповідно  до  закону,  особи,  крім  випадків дострокового припинення його повноважень.

 

 

Розділ 5. Сесії  районної ради

Глава 1. Порядок скликання, підготовки та проведення сесій районної  ради та   їх  пленарних засідань

 

Стаття 33.

Суворовська районна у м. Херсоні рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань районної ради.

Стаття 34.

Сесії районної ради скликаються головою районної ради не рідше одного разу на квартал.

Стаття 35.

Розпорядження або повідомлення про скликання сесії районної ради доводиться до відома населення міста через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до її пленарного засідання, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до нього, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії, при суворому дотриманні положень чинного Регламенту щодо підготовки питань і широкому ознайомленні депутатів зі змістом усіх питань.

Повідомлення депутатів районної ради та запрошених здійснюється письмово, усно, телефонограмою не пізніше як за п'ять днів до дня пленарного засідання чергової сесії або протягом дня, що передує дню проведення пленарного засідання позачергової сесії.

Стаття 36.

Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Стаття 37.

Депутат районної ради зобов'язаний бути присутнім на пленарному засіданні сесії ради і брати участь у його роботі. У разі неможливості прибуття на пленарне засідання сесії, депутат зобов'язаний повідомити про це голову районної ради, заступника голови районної ради або працівників апарату районної ради до початку його роботи (письмово, усно, телефоном, факсом, електронною поштою).

Стаття 38.

До участі у пленарному засіданні сесії районної ради обов'язково запрошуються заступник голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради, члени виконкому, голова сільської ради с.Степанівка, а також, по необхідності, керівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій міста, представники політичних партій та громадських організацій.

Список громадян, які подали заяви про участь у пленарному засіданні районної ради, погоджується заступником голови районної ради з повідомленням координаційної ради.

Стаття 39.

Відкриття пленарного засідання сесії оголошується головуючим на початку пленарного засідання.

Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє її номер, скликання ради та оголошує підставу для її скликання відповідно до цього Регламенту.

Завершення сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після завершення розгляду всіх питань, внесених на затвердження до порядку денного.

 

Глава 2. Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії

районної  ради

 

Стаття 40.

До проведення пленарного засідання відбувається засідання координаційної ради, на якому формується проект порядку денного пленарного засідання та надаються рекомендації стосовно проектів рішень районної ради.

Координаційна рада може рекомендувати доопрацювати певний проект рішення або направити його на додатковий розгляд із залученням експертів.

Стаття 41.

Усі проекти рішень, які відповідають вимогам Регламенту і відпрацьовані в установленому порядку, з  іншими пропозиціями щодо порядку денного надаються депутатам районної ради до пленарного засідання, в тому числі  для розгляду в депутатських групах та фракціях з правом заслуховування експертів.

Стаття 42.

На пленарному засіданні сесії районної ради головуючим перед голосуванням за кожним проектом рішення оголошуються висновки координаційної ради.

Поправки до проекту рішення, які виникли в процесі обговорення на пленарному засіданні, надаються головуючому в письмовій  або  усній формі, якщо це доступно для викладення усної пропозиції при постановці її головуючим на голосування.

Стаття 43.

Рішення районної ради підписує голова районної ради в строк не більше 7 днів із дня його затвердження сесією районної ради. У разі відсутності голови районної ради (відрядження, відпустка, хвороба або інші поважні причини), рішення може бути підписане заступником голови районної ради.

Не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішень заступник голови районної ради забезпечує доведення їх до виконавців та оприлюднення.

 

Глава 4. Організація роботи пленарного засідання сесії

 районної ради

Стаття 44.

Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання сесії, проводиться перед його початком, а також у ході пленарного засідання сесії, в міру її необхідності та після кожної перерви.

Стаття 45. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, а також про запрошених на сесію.

Стаття 46. Регламент роботи пленарного засідання встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від загального складу ради.

Стаття 47. Головуючий на засіданні:

- надає слово для доповідей та виступів у послідовності відповідно до порядку денного, затвердженого на пленарному засіданні, а також надає слово для виступу депутатам відповідно до  сформованого списку;

- організовує обговорення питань;

ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує порядок у залі засідань, не допускає виступів не від мікрофонів та виступів осіб, які не є депутатами;

-  слідкує за дотриманням Регламенту;

не допускає будь-якого тиску на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

уникає реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій у відношення до партій і груп;

- на прохання голови фракції, депутатської групи, оголошує перерву до 5 хвилин для вирішення організаційно – технічних питань, але не більше 2-х разів протягом пленарного засідання для кожної фракції.

Стаття 48.

З метою забезпечення ефективності роботи пленарного засідання сесії  (об'єктивності, відповідності законам України, даному Регламенту) утворюються лічильна комісія, що забезпечує об`єктивний підрахунок голосів під час прийняття рішень або інших питань депутатської діяльності та залучається радник голови ради з питань юридичногно забезпечення (за посадою) .

Стаття 49.

Лічильна група -це робочий орган пленарного засідання сесії районної ради, що утворюється з числа депутатів для засвідчення та протоколювання  результатів голосування. Кількісний склад групи  складає 5 депутатів.

Обрання складу лічильної групи пленарного засідання сесії районної ради  здійснюється на початку другого пленарного засідання сесії районної ради процедурним рішенням простою більшістю від числа депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні ради. Лічильна  група працює в затвердженому складі до кінця скликання.

У разі неоюхідності, склад лічильної групи пленарного засідання сесії районної ради може бути змінено за пропозицією депутатів, якщо член лічильної групи відсутній на пленарному засіданні.

Стаття 50.

Реєстрація та узагальнення  депутатських звернень, а також листів, заяв, телеграм  виборців та звернень запрошених щодо надання слова для виступу на пленарному засіданні сесії, проводиться працівником відділу організаційнр-кадрової роботи.

Звернення надаються заступнику голови районної ради для інформування депутатів та надання відповідних доручень виконавчим органам районної ради щодо їх розгляду.

 

Стаття 51.

На пленарних засіданнях ради мають право бути присутніми жителі району, за попереднім поданням заяви на ім'я заступника голови районної  ради, як правило, за п'ять днів до пленарного засідання. У виключних випадках, реєстрація запрошених здійснюється на початку роботи пленарного засідання працівниками відділу організаційно- кадрової роботи в день проведення сесії.

Головуючий на пленарному засіданні повідомляє про присутніх на засіданні.

Особи, присутні на пленарних засіданнях районної ради, займають у залі місця, відведені для запрошених. Вони не мають права втручатися в роботу пленарного засідання, зобов'язані не порушувати порядок роботи депутатів, утримуватися від публічного прояву свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Вони мають право виступати, якщо за це проголосує більшість від присутніх на сесії депутатів.

У випадку порушення порядку (викрики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка тощо), на підставі рішення районної ради та за розпорядженням головуючого, запрошених на засідання осіб можуть попросити покинути залу засідань районної ради.

Стаття 52.

Запис депутатів для виступів з обговорюваних питань здійснюється шляхом підняття руки.

Без попереднього запису слово надається  голові районної ради, заступнику голови районної ради, голові лічильної групи та депутатам районної ради з процедурних питань.

Голова районної ради, заступник голови районної ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час із дотриманням Регламенту.

Запрошені, у разі їх бажання виступити, надають письмові звернення працівнику відділу організаційно-кадрової роботи який передає їх головуючому для озвучення. Головуючий може взяти їх до уваги або відхилити.

Головуючий на пленарному засіданні сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особам, запрошеним на сесію, і які записалися для виступу. При цьому депутати Суворовської районної ради мають право на першочерговий виступ.

Депутат районної ради може виступати, ставити запитання, надавати довідки та репліки з одного і того ж питання не більше двох разів, надсилати свої пропозиції.

Інші   форми   участі   депутата   в   обговоренні   питань   на   пленарному   засіданні   не допускаються.

Стаття 53.

Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується. У цих випадках надається слово для виступу. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання голові постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, розвитку підприємництва, бюджету та  фінансів та завідувачу бухгалтерського обліку та звітності , що стосуються можливих змін надходжень чи видатків районного бюджету, та особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є рішення ради.

Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

Стаття 54.

Для виступів, оголошень, заяв, питань депутати повинні використовувати мікрофони, що встановлені в залі. Перед початком виступу депутат зобов'язаний назвати себе.

Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, використовувати некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого. Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.

Вказаним особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається, якщо інше рішення не буде прийняте більшістю від присутніх на сесії депутатів.

Стаття 55.

Обговорення питання, яке розглядає районна рада, припиняється за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговорюваного питання, інформує про кількість депутатів, які записалися і виступили, з'ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Якщо депутат записався для виступу, але йому не було надано слово, то, на його прохання, текст даного виступу включається до протоколу сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку "До протоколу".

Стаття 56.

Робота районної ради та протокювання здійснюється державною мовою. Якщо депутат не володіє державною мовою, він має право здійснювати виступи на засіданнях районної ради російською мовою.

Пленарні засідання районної ради протоколюються. Копії цих протоколів та матеріали до них у паперовому вигляді можуть бути надані депутату районної ради за його письмовим зверненням,   поданим  на ім'я   голови районної  ради. 

 

Розділ 6. Процедурні питання

 

Глава 1. Види голосування і процедури прийняття рішень

районної ради

Стаття 57.

Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», „Про статус депутатів місцевих рад", іншим чинним законодавством та цим Регламентом.

Рада ухвалює рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

В усіх видах голосування депутат особисто зобов’язаний реалізувати своє право на голосування.

Стаття 58.                    

Пропозиція про таємне або поіменне голосування виноситься на розгляд депутатів, якщо на його проведенні наполягають депутат, постійна комісія, депутатська фракція або група. Таємне або поіменне голосування проводиться, якщо за цю пропозицію проголосувало не менше однієї третини від загального складу районної ради.

Голосування стосовно процедури голосування проводиться у відкритому режимі шляхом підняття рук.

Результати поіменного голосування оприлюднюються на сесії районної ради.

Стаття 59.

Голосування на пленарних засіданнях проводиться:

-         відкрите - шляхом підняття (не підняття) депутатами руки;

-         поіменне – шляхом опитування;

-         таємне – шляхом подачі бюлетенів.

Стаття 60.

Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання.

Голосування проводиться шляхом підняття руки.

Стаття 61.

Поіменне голосування відбувається шляхом оголошення керівником лічильної групи в алфавітному порядку прізвища, імені та по батькові депутата районної ради і оголошення особисто названим депутатом своєї позиції стосовно питання, що голосується, вимовлянням вголос одного із слів: «за», «проти» або «утримався». Голова лічильної групи заносить це до списку депутатів для поіменного голосування, який підписується ним і секретарем лічильної групи. Після цього лічильна група встановлює результати голосування та надає їх головуючому для оголошення.

Стаття 62.

Порядок проведення таємного голосування, форма бюлетенів установлюються лічильною групою. Бюлетені для таємного голосування перед його початком підписуються головою та секретарем лічильної групи та скріплюються печаткою «Для документів» відділу організаційно-кадрової роюоти.

Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної групи у відповідності до списків депутатів, за пред'явленням посвідчення або іншого документа, який засвідчує особу депутата, у разі, якщо у когось із членів лічильної комісії є сумнів в особі депутата. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної групи і доводяться головуючим на сесії до відома депутатів.

У роботі лічильної групи не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Стаття 63.

Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

У разі відсутності голови лічильної комісії після проведення голосування, підсумки та результати голосування оголошує секретар лічильної комісії.

Стаття 64.

Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

Стаття 65.

Повторно голосування проводиться тільки за рішенням ради (за обґрунтованою пропозицією депутата, фракції або депутатської групи) більшістю від загального складу ради.

Стаття 66.

Після постановки питання на голосування, обговорення з нього не проводжується. Після прийняття рішення проголосоване питання не обговорюється.

Стаття 67.

Рада, в межах своїх повноважень, приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Кожному рішенню після його підписання головою районної ради відділом організаційно-кадрової роботи  присвоюється відповідний номер.

Нумерація рішень, прийнятих районною радою, ведеться впродовж терміну скликання.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніше як у 10-денний термін з дня їх прийняття.

Рішення районної ради, які  відповідно  до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у    порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Стаття 68.

На пленарних засідання районної ради депутатами приймаються рішення з процедурних питань:

- затвердження порядку денного пленарного засідання та внесення змін і доповнень до нього;

- надання слова для виступу особам, запрошеним на пленарне засідання;

- видів та режимів голосування;

- про переголосування обговорюваних питань;

- виведення із залу присутніх осіб, які порушують громадський порядок;

Рішення районної ради з даних питань окремими документами не оформлюються.

Стаття 69.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру, а також звернення та заяви районної ради  підлягають оприлюдненню у газеті „Херсонський вісник", а також  в інших газетах, з якими укладено відповідний договір від імені районної ради.

Усі прийняті районною радою рішення, в одному примірнику підшиваються до спеціальної  книги, прийнятих районною радою рішень, яка зберігається у загальному відділі ради.

 

Глава 2. Дисципліна та етика пленарних засідань

районної ради

Стаття 70.

Присутні на пленарних засіданнях районної ради не повинні користуватися мобільними телефонами, вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, повинні поважати один одного.

Стаття 71.

У разі, коли виступаючий не вкладається у час, відведений для виступу, то головуючий на пленарному засіданні  може додати одну хвилину для завершення його промови . Якщо виступаючий і після цього перебільшує час, то головуючий на пленарному засіданні звертається до нього з вимогою зупинити свій виступ, а виступаючий зобов`язаний дотроимуватися цієї вимоги.

Стаття 72.

Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів тощо).

Стаття 73.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження впродовж одного пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд районної ради питання про позбавлення депутата слова на цьому  пленарному засіданні районної ради.

Рішення приймаються більшістю голосів.

 

Розділ 7. Прикінцеві положення

Прийняття і зміни Регламенту, відповідальність

 за його порушення

Стаття 74.

Даний Регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення ради.

Стаття 75.

Зміни до Регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

Стаття 76.

Зауваження щодо порушення Регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Усі порушення Регламенту оголошуються на сесії, із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

Стаття 77.

Неодноразове порушення Регламенту депутатом або головуючим є підставою для розгляду цього питання на засіданні постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, прав людини, з подальшим позбавленням його права на виступ при розгляді того чи іншого питання на цьому пленарному засіданні.

 

 

СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У м. ХЕРСОНІ РАДА

 

VII сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24.05.2011р.                        м. Херсон                                               № 57

 

 

Про внесення змін до

Регламенту районної

у м.Херсоні ради

шостого скликання

 

 

З метою забезпечення організації роботи районної у м.Херсоні ради шостого скликання, керуючись пунктом 1 частини першої статті 26, частиною 14 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна у м.Херсоні рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Викласти ст.40 глави 2 “Підготовка питань та проектів рішень на розгляд сесії районної ради” Регламенту Суворовської районної ради шостого скликання, затвердженого рішенням районної у м.Херсоні ради від           30.11.2010 року в новій редакції:

“При підготовці пленарного засідання сесії, за 10 днів, скликається координаційна рада, яка погоджує проекти рішень, що пропонуються на розгляд сесії та засідання постійних комісій. Координаційна рада може рекомендувати доопрацювати певний проект рішення або направити його на додатковий розгляд із залученням експертів.

Після засідання координаційної ради проходять засідання постійних комісій, на яких розглядаються запропоновані проекти рішень.

Після обговорення проектів рішень у постійних комісіях, скликається координаційна рада (не пізніше, ніж за 3 дні  до пленарного засідання сесії), яка остаточно узгоджує порядок денний сесії та узагальнює рекомендації постійних комісій із запропонованих проектів рішень.”

2. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника голови районної у місті ради А.В. Задніпряного.

 

 

Голова районної

у м.Херсоні ради                                                                         М.Ф.Дурницький

Порівняльна таблиця

 

ст. 40 глави 2 “Підготовка питань та проектів рішень

на розгляд сесії районної ради”

Регламенту Суворовської районної ради шостого скликання,

затвердженого рішенням районної у м.Херсоні ради  від 30.11.2010 року

Редакція ст.40

від 30.11.2010р.

 

Нова редакція

До проведення пленарного засідання відбувається засідання координаційної ради, на якому формується проект порядку денного пленарного засідання та надаються рекомендації стосовно проектів рішень районної ради.

Координаційна рада може рекомендувати доопрацювати певний проект рішення або направити його на додатковий розгляд із залученням експертів.

 

“При підготовці пленарного засідання сесії, за 10 днів, скликається координаційна рада, яка погоджує проекти рішень, що пропонуються  на розгляд сесії та засідання постійних комісій. Координаційна рада може рекомендувати доопрацювати певний проект рішення або направити його на додатковий розгляд із залученням експертів.

Після засідання координаційної ради проходять засідання постійних комісій, на яких розглядаються запропоновані проекти рішень.

Після обговорення проектів рішень у постійних комісіях, скликається координаційна рада (не пізніше, ніж за 3 дні  до пленарного засідання сесії), яка остаточно узгоджує порядок денний сесії та узагальнює рекомендації постійних комісій із запропонованих проектів рішень.”

 

 

 

 

 

Заступник голови

районної у місті ради                                                               А.В. Задніпряний  

 

 

 

 

 

 

 

 

СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У м. ХЕРСОНІ РАДА

 

VIIІ сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17.08.2011р.                                       м. Херсон                                           № 69

 

 

Про внесення змін до

Регламенту районної

у м. Херсоні ради

шостого скликання

 

З метою забезпечення організації роботи районної у м.Херсоні ради шостого скликання, на виконання ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації,” районна у місті рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Викласти ст.35, глави 1“Порядок скликання, підготовки та проведення сесій районної ради та їх пленарних засідань” Регламенту Суворовської районної ради шостого скликання, затвердженого рішенням районної у м.Херсоні ради від   30.11.2010 року в такій редакції:

 

“Розпорядження або повідомлення про скликання сесії районної ради доводиться до відома населення району через засоби масової інформації, не пізніше як за 20 днів  до її пленарного засідання, у виняткових випадках - не пізніше, як за день до нього, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії, при суворому дотриманні положень чинного Регламенту щодо підготовки питань і широкому ознайомленні депутатів зі змістом усіх питань.

 З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проекти рішень районної у м. Херсоні ради підлягають оприлюдненню не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні Ради. Вказані проекти рішень підлягають обов’язковому розміщенню на офіційному веб-порталі Суворовської районної у м. Херсоні ради, а також можуть публікуватися в газеті «Херсонський вісник», або інших друкованих засобах масової інформації, оприлюднюватися на телебачення та радіо».

2. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію мандатну з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та прав людини (Яровий В.Ф.).

 

Голова районної

у м. Херсоні ради                                                                         М.Ф.Дурницький

 

СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У м. ХЕРСОНІ РАДА

 

ХХІV  сесія  шостого  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24.05.2013р.                                м. Херсон                                            170

                                                                       

 

 

Про внесення змін до Регламенту

районної у м.Херсоні ради VI скликання

 

 

 

З метою виконання вимог законодавства України щодо особистого голосування депутатів Суворовської районної у м.Херсоні ради на пленарних засіданнях ради, відповідно до частини 1 ст.19, частини 3 ст.20, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна у м. Херсоні рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести до Регламенту районної у м.Херсоні ради VI скликання, такі зміни:

1.1. Викласти ст. 44 в новій редакції:

«Реєстрація депутатів, що прибули на пленарне засідання сесії, проводиться на підставі пред’явлення посвідчення депутата Суворовської районної у м.Херсоні ради або іншого документа, що засвідчує особу, та підтвердження своєї присутності особистим підписом. Реєстрація депутатів проводиться за участі працівників апарату та представника або представників постійно діючої лічильної комісії.

Депутат Суворовської районної у м.Херсоні ради, який не зареєструвався перед відкриттям пленарного засідання, розпочинає свою роботу тільки після реєстрації в лічильній комісії.»

1.2. Ст. 45 викласти в такій редакції:

«Головуючий на пленарному засіданні інформує про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, про запрошених на сесію, та за вимогою одного з депутатів оголошує списки присутніх і відсутніх депутатів за даними особистої реєстрації».

1.3. Ст. 57 доповнити:

«Голосування на пленарному засіданні здійснюється депутатом особисто, шляхом підняття посвідчення депутата або руки

Голоси відсутніх депутатів не можуть враховуватися при встановленні результатів голосування.»

1.4. Ст. 60 викласти в такій редакції:

«Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, узагальнює або уточнює формулювання.

Голосування проводиться шляхом підняття посвідчення депутата або руки.

У разі виникнення у будь-якого депутата сумнівів, стосовно дотримання вимог законодавства України щодо особистого голосування при прийнятті рішення, за пропозицією голови або уповноваженого представника депутатської групи або фракції, головуючий ставить на голосування питання щодо проведення поіменної реєстрації депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

У разі порушень депутатами правил голосування щодо прийняття рішення сесії, під час особистого голосування, що підтверджено лічильною комісією, головуючий ставить відповідний проект рішення на повторне голосування.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної у м. Херсоні ради Задніпряного А.В.

 

 

 

Голова районної

у м. Херсоні ради                                                                                                                                    М.Ф. Дурницький