ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей Суворовської районної у м. Херсоні ради (в новій редакції 2016 року)

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1.1.Служба у справах дітей ( далі- служба) є структурним підрозділом районної у місті ради, яка підзвітна та підконтрольна  раді, її виконавчому комітету, голові районної у місті ради. У складі служби утворюється сектор, який здійснює функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

         1.2.Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної ради України і актами Кабінету Міністрів України, рішеннями районної у місті ради, розпорядженнями її голови, рішеннями виконкому та цим Положенням.

         1.3.Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райвиконкому, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

         1.4.Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної у місті ради.

         1.5.Служба утримується за рахунок коштів бюджету району у місті, передбачених на утримання виконавчого комітету районної у м. Херсоні ради.

         1.6.Служба має власний бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ  

         2.1.Реалізація в районі державної політики з питань соціального захисту дітей,  запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

         2.2.Визначення пріоритетних напрямів поліпшення у районі становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності,  вчиненню дітьми  правопорушень.

         2.3.Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

         2.4.Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

         2.5.Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, захисту майнових, особистих немайнових прав та інтересів дітей.

         2.6.Ведення державної статистики щодо дітей.

         2.7.Ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, зокрема, дітей зазначених категорій, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

2.8.Сприяти розвитку різних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених  батьківського  піклування

         2.9.Проведення роботи з соціально-правового захисту дітей, запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, із соціально – психологічної реабілітації найбільш уразливих категорій дітей;

         2.10.Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.11.Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

        

III. ЗАВДАННЯ  СЛУЖБИ

 

           Служба відповідно до покладених на неї завдань:

         3.1.Організовує розроблення і здійснення в районі заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

         3.2.Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

         3.3.Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

         3.4.Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

         3.5.Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням  законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

         3.6.Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

         3.7.Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної у місті ради, Національною поліцією, закладами освіти заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

         3.8.Розробляє і подає на розгляд районної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

         3.9.Веде облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі та опікуни, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема, дітей зазначених категорій, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»).

         3.10.Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

         3.11.Готує акти обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

         3.12.Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях  опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки, піклування.

         3.13.Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників.

         3.14.Готує звіт про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини.

         3.15.Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

         3.16.Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

         3.17.Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

         3.18.Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належить до її компетенції, через засоби масової інформації.

         3.19.Забезпечує організацію роботи комісії з питань захисту прав дитини.

          3.20.Розробляє індивідуальні плани соціального захисту дітей, які опинилася у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         3.21.Бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їхнє інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими зацікавленими органами.

3.22. Організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їхніх батьків, створює консультаційні центри та організовує їхню роботу

         3.23.Порушує питання, організовує та здійснює заходи щодо захисту особистих, майнових, житлових прав дітей району, а також інших їхніх прав та інтересів, що відповідно до чинного законодавства належать до компетенції виконкому районної у місті ради як органу опіки та піклування.

         3.24.Уживає заходів щодо своєчасного влаштування до відповідних установ дітей, над якими вчинено насильство в сім’ї, або існує загроза його вчинення, веде облік цих дітей, надає їм необхідну допомогу, уживає заходів щодо попередження насильства стосовно дитини.

         3.25.У разі відсутності відомостей про батьків та родичів дитини, залишеної в пологовому будинку чи іншому медичному закладі, на підставі відповідного акта вирішує питання про влаштування цієї дитини.

         3.26.Погоджує відрахування неповнолітніх студентів з вищих закладів освіти І – ІV рівня акредитації.

3.27. Подає заяву до управління праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсоні ради щодо отримання довідки про взяття на облік малолітньої дитини, яка переміщується без супроводу батьків.

         3.28.Залучає до реалізації місцевих програм з питань соціального захисту дітей та боротьби з їхніми правопорушеннями заклади освіти, медичні установи та інші організації.

         3.29.Здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань відповідно до чинного законодавства України.

IV. ПРАВА

 

            Служба має право:

         4.1.Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

         4.2.Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної у місті ради, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

         4.3.Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

         4.4.Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

         4.5.Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

         4.6.Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, передавати під опіку, піклування, на усиновлення, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

         4.7.Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.

          4.8.Здійснювати контроль за умовами утримання й виховання дітей у спеціальних установах для дітей, за організацією виховної роботи в навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання, за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  усиновлених дітей.

         4.9.Вивчати стан виховної роботи з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

         4.10.Перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми їхнього влаштування.

         4.11.Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

4.12.Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб до служби у справах дітей з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх усунення.

4.13.Порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.14.Порушувати перед органами виконавчої влади та місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей.

4.15.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.16.Організовувати та проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

4.17.Проводити особистий прийом дітей, а також їхніх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їхні скарги та заяви з питань, що належать до компетенції служби.

         4.18.Відвідувати дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та знаходяться на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; проводити відповідну профілактичну роботу.

         4.19.Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної у місті ради та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

         4.20.Готує документи для укладання в установленому законом порядку угод про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.21.Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, у ній може створюватися дорадчий орган, наукові й координаційні ради, комісії у складі начальника служби, керівників інших підрозділів райвиконкому, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

         Склад дорадчого органу затверджується головою районної у місті ради за поданням начальника служби.

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

— Реалізація в районі державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

— Визначення пріоритетних напрямів поліпшення у районі становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

— Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

— Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

— Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

— Ведення державної статистики щодо дітей.

— Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених.

— Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

— Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

— Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.